Adatvédelem

ÁLTALÁNOS

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Jelen szabályzat az ALPHASET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Gubacsi út 6.; cégjegyzékszáma: 01-09-891119, képviseli: Roman Mattes ügyvezető, továbbiakban: Adatkezelő) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

Bevezető

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: info@alphaset.hu e-mail címen vagy az Adatkezelő 1097 Budapest, Gubacsi út 6. szám alatti postacímén.

 

I. A Szabályzat hatálya

1. Személyi hatály: jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban összefoglalóan: Érintett):

 1. az Adatkezelőhöz munkaviszony létrehozása érdekében önéletrajzot benyújtott személyek (a továbbiakban: Pályázó)
 2. az Adatkezelő természetes személy szerződéses partnerei, ideértve az egyéni vállalkozókat is (a továbbiakban együtt: Természetes Személy Szerződő Fél)
 3. az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tekintetében végfelhasználó természetes személyek, akik Adatkezelővel közvetlen szerződéses jogviszonyban nem állnak (a továbbiakban: Végfelhasználó)
 4. az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: Kapcsolattartó)
 5. továbbá egyéb természetes személyek, egyedi esetek mentén.

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.

2. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019.08.01. napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad érvényben. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.

3. Területi hatály: jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely (földrajzi) területen megvalósított adatkezelésre kiterjed.

4. Tárgyi hatály: jelen Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

 

II. Alapfogalmak

 1. Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;
 2. Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Az Adatkezelő fő szabály szerint különleges adatot (pl. egészségügyi adatot) az Érintett vonatkozásában nem kezel. Különleges adat kezelése kizárólag kifejezett előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor.
 3. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 5. Adatkezelő: ALPHASET Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Gubacsi út 6.; cégjegyzékszáma: 01-09-891119, képviseli: Roman Mattes ügyvezető; elérhetőségek: Moritz-Dreger-Gasse 18, 1210 Wien, Tel. +43 (0)1 271 81 88.
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 8. Szerződéses Partner: az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei;

A jelen Szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

 

III. Alapelvek

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

 1. Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

 

IV. Egyes adatkezelési célok

1. Önéletrajzok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az önéletrajzok kezelésére az érintett hozzájárulásával kerül sor.

A beküldött önéletrajzok tekintetében az adatkezelésre az alábbi előírások vonatkoznak:

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa. Ezen kívül, amennyiben munkaviszony nem létesül, a Pályázó esetleges jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében sor kerül az önéletrajz tárolására is, az önéletrajz beküldésétől számított egy évig (adatkezelés időtartama). Ezt követően az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül. Megkötött munkaszerződés esetén a munkaviszony létrejöttével az önéletrajz megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül.

Adattovábbítás: A Pályázók adataihoz kizárólag az ügyvezető és a budapesti iroda vezetője fér hozzá.

Kezelt adatok köre: önéletrajz szerint.

A hozzájárulás megadása a munkaszerződés megkötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően.

2. Természetes Személy Szerződő Féllel kötött szerződések, kötelmek teljesítése

Adatkezelő Természetes Személy Szerződő Féllel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja. Jelen fejezet nem vonatkozik a Pályázókkal megkötésre kerülő munkaszerződésekre és a munkaviszonyra, melyre külön szabályzat vonatkozik.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok:

 • szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Természetes Személy Szerződő Fél, akivel az Adatkezelő szerződéses jogviszonyba lép, egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. teljes neve, lakcíme, anyja neve, születési hely- és idő, személyi igazolvány száma, egyéni vállalkozók esetén ezen kívül a székhelye, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, kontaktadatok – a továbbiakban: Alapadatok);
 • hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;
 • díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése, közzététel:
  • Adatkezelő kezeli az vele szerződést kötött Természetes Személy Szerződő Félnek a szerződéses díj megállapítása, megfizetése és a kapcsolódó közterhek megfizetése érdekében szükséges adatait. Ide tartozik különösen: díjazás összege, közterhek összege, teljesítési igazolás, a Természetes Személy Szerződő Fél bankszámlaszáma, adószáma.
  • Bizonyos adókedvezmények (pl. adóelőleg) igénybevételéhez az Adatkezelő köteles további adatokat is bekérni és kezelni, szintén jogszabályi felhatalmazás alapján. Ilyen például az adóelőleg-nyilatkozatban a NAV által meghatározott adatok köre;
  • Költségelszámolások kezelése: a Természetes Személy Szerződő Fél tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántartja a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;
 • Számlázás: Adatkezelő ügyviteli és CRM rendszerekben tartja nyilván a szerződéseket, és hozzá kapcsolódó díjakat, követeléseket, dokumentumokat, a szerződésben meghatározott díj kiszámlázása, továbbá követelések kifizetése és nyilvántartása céljából. Adatkezelő az ügyviteli és CRM rendszerében nyilvántartja a Természetes Szerződő Fél Alapadatait, e-mail címét, telefonszámát;
 • Szállítás: Adatkezelő termékei kiszállítása érdekében kezeli a Természetes Szerződő Fél Alapadatait (különösen: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás) és ezen adatokat továbbítja a vele szerződéses jogviszonyban álló futár- és szállítmányozó cégek – illetve ezen cégek megbízásából eljáró személyek – részére. Ezen futárcégek közé tartoznak különösen: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (cégjegyzékszáma: 13-09-111755; székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) valamint CE-EX Ezres Futárposta Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-733264; székhelye: 1068 Budapest, Szófia utca 24. 1. em. 11.).

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Természetes Személy Szerződő Fél értesítést kap.

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy – így különösen Adatkezelő Szerződéses Partnerei - részére.  Adatkezelő bizonyos adatokat (név, cím, képviselő, elérhetőségek) továbbít anyavállalata, az Alphaset Handelsges.m.b.H. (Moritz Dreger-Gasse 18. A-1210 Wien Ausztria) részére a szerződés megfelelő teljesítése céljából.

Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is).

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

3. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatban a Kapcsolattartók vonatkozásában kezelt személyes adatok

Adatkezelő a Szerződéses Partnerekkel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése, a Felek részéről.

 

A. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések fajtái

a) Szállítási szerződés, adásvételi szerződés

Adatkezelő Szerződéses Partnerei részére termékeket értékesít, továbbá Szerződéses Partnereitől – beszállítóitól – termékeket vásárol.

b) Fuvarozási szerződés

Adatkezelő termékei továbbítására, ki- és beszállításra vonatkozó fuvarozási szerződést köt a vállalkozó Szerződéses Partnerrel (futárcégekkel, csomagküldő szolgálatokkal), melynek során kezeli a szállító jármű sofőrjének nevét, igazolványszámát, telefonszámát és a jármű rendszámát.

c) Megbízási szerződések

Adatkezelő bizonyos különleges szakértelmet igénylő kérdések felmerülése, illetve feladatok ellátása során tanácsadót, szakértőt (könyvvizsgáló, könyvelő, ügyvéd, stb.) vesz igénybe. Pénzügyi feladatainak ellátása során Adatkezelő szerződést köt biztosító társaságokkal, bankokkal.

d) Szerviz szolgáltatási és támogatási szerződés

Adatkezelő szervizszolgáltatást és online támogatási szolgáltatásokat nyújt az általa forgalmazott gépek javítása, karbantartása, üzemeltetése céljából.    

 

B. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések kapcsán megvalósított általános Kapcsolattartói adatkezelés

Nem magánszeméllyel kötött szerződések esetén Adatkezelő elsősorban céges adatokat tart nyilván, azonban bizonyos Szerződéses Partnerekkel fennálló szerződések teljesítése során elkerülhetetlen, hogy Adatkezelő Szerződéses Partnerei munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen szabályzat irányadó.

Amennyiben a Kapcsolattartó adatait Adatkezelő részére Szerződéses Partnere továbbítja az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítésével összefüggésben, az adatokat továbbító személy kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Amennyiben ezen kötelezettségének az adatot továbbító személy nem tesz eleget, és ezért a Kapcsolattartó az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az adatot továbbító Szerződéses Partnerre továbbhárítja.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok (valamennyi szerződéstípusra irányadó):

 • szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Kapcsolattartók (ideértve a Szerződő Partner vezető tisztségviselőit) egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez, árajánlat kéréshez és adáshoz (pl. vezető tisztségviselők és Kapcsolattartó teljes neve, beosztása, elérhetősége – telefonszám, e-mail cím – a továbbiakban: Kapcsolattartói Adatok);
 • hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;
 • díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése:
  • Adatkezelő kezeli a számlázással/pénzügyekkel foglalkozó Kapcsolattartó adatait.
  • Költségelszámolások kezelése: a Szerződő Partner tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántarthatja a költséget generáló Kapcsolattartó Kapcsolattartói Adatait, a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;
 • CRM rendszerben történő regisztráció: Adatkezelő CRM rendszerében rögzíti a vele kapcsolatban álló üzleti partnerkapcsolati feljegyzéseit, CRM rendszerében követi nyomon partnereihez kapcsolatható cselekvési terveit, feladatait, amelyek partnerei vevői elégedettségét szolgálják.
 • Ügyintézési rendszerben történő regisztráció, számlázás: Adatkezelő ügyintézési rendszert használ a szerződések és hozzá kapcsolódó díjak, követelések, dokumentumok nyilvántartására, a szerződésben meghatározott díj kiszámlázása, továbbá követelések kifizetése céljából.
 • Általános kapcsolattartás, szerződés teljesítése: Adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében folyamatos jelleggel jogosult kezelni a Kapcsolattartók Kapcsolattartói adatait, különösen az alábbi eljárások során, és a következő iratok aláírásával kapcsolatban:
  • termék kiszállítása: szállítólevél, átadás átvételi jegyzőkönyv aláírása
  • reklamáció kezelése, hibás termék elszállítása és kicserélt, javított termék visszaszállításával kapcsolatban jegyzőkönyv aláírása
  • átadás-átvételi eljárás (átvétel, elhozatal)
  • szerződéses kérdések tisztázása
  • teljesítési igazolás, számlázás
  • raktárfelelős elérhetősége
  • szállító és járműve adatai.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely abban nyilvánul meg, hogy a Szerződéses Partnerrel kötött szerződést szerződésszerűen és igazolhatóan teljesíteni tudja.

Kezelt adatok köre: név, munkahely neve és címe, beosztás, e-mail cím, telefonszám (céges), bizonyos esetekben aláírási címpéldány, áruszállítás esetén személyi igazolvány szám (Kapcsolattartói Adatok).

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Szerződéses Partner értesítést kap, aki köteles erről a Kapcsolattartót is értesíteni.

Adattovábbítás: Adatkezelő jogosult ezen adatokat a munkavállalói/megbízottai/alvállalkozói számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a szerződés teljesítése érdekében használni.

A fenti eseteken túlmenően jogszabályi előírás alapján az adat hatóság részére történő továbbítására is sor kerülhet. Adatkezelő bizonyos adatokat (név, cím, képviselő, elérhetőségek) továbbít anyavállalata, az Alphaset Handelsges.m.b.H. (Moritz Dreger-Gasse 18. A-1210 Wien Ausztria) részére a szerződések megfelelő teljesítése céljából.

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

4. Szerződéses Partnerrel kötött szerződések alapján a Szerződéses Partner által átadott végfelhasználói és egyéb (nem munkavállalói) személyes adatok kezelése

Bizonyos, Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy a Szerződéses Partner saját szerződéses ügyfelei egyes adatait átadja az Adatkezelőnek. Ezek lehetnek céges adatok, ha a Szerződéses Partner ügyfele cég, de lehetnek magánszemély adatok is, ha ez az ügyfél természetes személy (egyéni vállalkozó vagy Végfelhasználó). Ilyen esetben az ügyfél kontaktadatait, illetve a Végfelhasználó egyes adatait a Szerződéses Partner továbbítja Adatkezelőnek, aki vagy saját jogán, vagy a Szerződéses Partner alvállalkozójaként jár el.

Amennyiben a Végfelhasználó adatait Adatkezelő részére Szerződéses Partnere vagy egyéb harmadik személy továbbítja az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítésével összefüggésben, az adatokat továbbító személy kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Amennyiben ezen kötelezettségének az adatot továbbító személy nem tesz eleget, és ezért a Végfelhasználó az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az adatot továbbító személyre továbbhárítja.

A jelen pontban meghatározottak kapcsán az adatkezelés célja a Szerződő Partnerrel létrehozott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése Adatkezelő részéről.

Az adatkezelések jogalapja a fentiekkel összhangban az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a Szerződéses Partnerrel megkötött szerződését szerződésszerűen teljesíteni tudja.

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok:

 • termék szállítása: Adatkezelő nyilvántartja a terméket leszállító természetes személy nevét, munkahelye nevét, elérhetőségét, továbbá a terméket fogadó természetes személy nevét, aláírását, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) és az átvétel dátumát;
 • termék átadása: Adatkezelő kezeli a terméket átadó és azt átvevő természetes személyek nevét, aláírását, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím);
 • termékreklamáció kezelése: Az Adatkezelő nyilvántartja a reklamációt tevő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét, a reklamáció megtételének időpontját és a hiba jellegét;

 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5(öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról az érintett a Szerződése Partnertől vagy Adatkezelőtől kap értesítést.

Adattovábbítás: Adatkezelő jogosult fenti adatokat a munkavállalói/megbízottai/ alvállalkozói számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a Szerződéses Partnerrel fennálló szerződés teljesítése érdekében használni. A fenti eseteken túlmenően jogszabályi előírás alapján az adat hatóság részére történő továbbítására is sor kerülhet. Adatkezelő bizonyos adatokat (név, cím, képviselő, elérhetőségek) továbbít anyavállalata, az Alphaset Handelsges.m.b.H. (Moritz Dreger-Gasse 18. A-1210 Wien Ausztria) részére a szerződések megfelelő teljesítése céljából

Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is).

5. Követelések érvényesítése

Adatkezelés célja: Amennyiben az Adatkezelő által megkötött szerződésből bármilyen igény származik Érintettel szemben, vagy Szerződéses Partnerrel szemben, ahol az Érintett kontaktszemély, vagy az Érintett kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait.

Adatkezelés jogalapja: az ilyen célú adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke mely arra irányul, hogy az igényérvényesítésre jogszerű keretek között és gördülékenyen, idő- és költséghatékony módon kerülhessen sor.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve igényérvényesítés hiányában az általános elévülési idő, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek az adatok megőrzésre.

Adattovábbítás: Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

6. Potenciális partnerek látogatása

Adatkezelés célja: Adatkezelő területi képviselője a jövőbeli szerződések megkötése érdekében, egyeztetés céljából felkeresi az Érintettet és hozzájárulása esetén előregisztrálja Alapadatait a CRM rendszerben.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke mely abban nyilvánul meg, hogy Adatkezelő termékeit szélesebb szakmai körben (kiskereskedők) ismertté tegye, eladásait növelje.

A kezelt adatok köre: Érintett neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma;

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az Érintett adatait az Érintett adatkezeléssel szembeni tiltakozásáig kezeli.

Adattovábbítás: Az Érintett adatainak továbbítására nem kerül sor.

Adatkezelő a látogatást és CRM rendszerben történő előregisztrációt nyilvános adatok alapján teszi meg és az adatkezelésről az első kapcsolatfelvétel alkalmával, de nem később, mint egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

7. Hírlevél küldése

Adatkezelő a Természetes Személyek részére lehetővé teszi promóciós anyagok továbbítása céljából a hírlevélre történő feliratkozást www.alphaset.hu honlapján. A hírlevél küldés a „Clever Reach“ hírlevélküldő szolgáltató (a továbbiakban: „Hírlevélküldő szolgáltató”) segítségével történik. A hírlevélküldő szolgáltató adatvédelmi rendelkezései megtalálhatók a https://www.cleverreach.com/de/ oldalon.

Adatkezelés célja: marketing tevékenység megvalósítása hírlevél küldése útján.

Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló Természetes Személy hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adattovábbítás: Az adatok a „Clever Reach“ hírlevélküldő szolgáltató szerverén kerülnek tárolásra. Adatkezelő az adatokat az Alphaset CRM rendszerben is tárolja. A hírlevélre regizstráló Érintett adatai továbbításra kerülnek Adatkezelő anyavállalata az Alphaset Handelsges.m.b.H. (Moritz Dreger-Gasse 18. A-1210 Wien Ausztria) részére a CRM megfelelő működése céljából.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig). Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: A Végfelhasználó nem értesül a szakmai és promóciós újdonságokról.

8. Reklamáció kezelése termékekkel kapcsolatban

Adatkezelő termékeit használó Érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett www.alphaset.hu honlap felületén, továbbá az info@alphaset.hu e-mail címen és a +3613233939 telefonszámon, valamint a 1097 Budapest, Gubacsi út 6. szám alatti levélcímen jogosultak reklamációt tenni.

Az adatkezelés célja: A bejelentett hibák és termék beazonosítása és a javítás érdekében megfelelő pótalkatrész, szoftver kiválasztása, egyeztetés a javítási munkálatok megszervezése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett cselekedetben (a honlap felületén történő üzenet küldésben, e-mail küldésben, telefonos bejelentésben) megnyilvánuló hozzájárulása, illetve a javítási szolgáltatás létrejötte esetén a fennálló szerződéses kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: Érintett neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma, termék, szoftver típusa, hiba leírása.

Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a hibabejelentéssel összefüggő szerződés megszűnésétől vagy szerződés hiányában a szolgáltatás nyújtásától számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére.

Adattovábbítás: Az Érintett adatait Adatkezelő jogos érdek mentén jogosult továbbítani alvállalkozói részére.

A hozzájárulás megadása a javítási szerződés megkötésének előfeltétele. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: javítási szolgáltatás elmaradása.

9. Online támogatás műszaki kérdések esetén

Adatkezelő termékeit használó Érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett www.alphaset.hu honlap felületén valamint a support@alphaset.hu e-mail címen jogosultak jelezni amennyiben az Adatkezelő által szállított szoftver üzemeltetése, használata tekintetében műszaki szakember támogatására van szükség.

Az adatkezelés célja: A bejelentett felhasználási problémák, műszaki kérdések beazonosítása és a támogatás, segítségnyújtás érdekében tanácsadás.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett cselekedetben (a honlap felületén történő üzenet küldésben) megnyilvánuló hozzájárulása.

 A kezelt adatok köre: Érintett neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma, termék, szoftver típusa, hiba leírása.

Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a hibabejelentéssel összefüggő szerződés megszűnésétől vagy szerződés hiányában a szolgáltatás nyújtásától számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére.

Adattovábbítás: Az Érintett adatait Adatkezelő jogos érdek mentén jogosult továbbítani alvállalkozói részére.

A hozzájárulás megadása a javítási szerződés megkötésének előfeltétele. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: szoftvertámogatási szolgáltatás elmaradása.

10. Online kapcsolatfelvétel a honlapon

Az adatkezelés célja: Adatkezelő lehetővé teszi Érintett részére az Adatkezelővel, annak szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban az online kapcsolat felvételt, kérdések feltevését, ajánlatok, árlisták, prospektusok kérését az Adatkezelő www.alphaset.hu honlapján, valamint az office@alphaset.hu e-mail címén.

Kezelt adatok köre: Érintett neve, e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása;

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a kérdés megválaszolásának, a kért információ elküldésének idejéig kezeli.

Adattovábbítás: Az Érintett adatai nem kerülnek továbbításra.

A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: a kérdés megválaszolásának, a kért információk megadásának elmaradása.

11. Honlap használat, cookie-k

A www.alphaset.hu honlap az Adatkezelő tulajdonát képezi. A honlap nyilvános, bárki számára elérhető felület.

A Honlap használata során bizonyos adatok, így a böngésző által továbbított információk (IP-cím, sütik, a hivatkozó weboldal, dátum és időpont, a megtekintett tartalom) elmentésre kerülnek. Az ilyen adatokat kizárólag a honlap használatára (ideértve a karbantartási célokat, pl. a támadások megakadályozását, honlap továbbfejlesztését) és/vagy statisztikai célokra használja fel az Adatkezelő.

A sütik használatának célja a webhely hatékonyabb működése, a használó berendezésének felismerése, a webhely üzemeltetője számára üzemelési információk szolgáltatása. Az Érintett bármikor letilthatja és törölheti a sütiket a böngészője beállításaiban. Ezt követően azonban előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói csak korlátozottan lesznek elérhetőek.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrált adatokat a regisztráció törléséig kezeljük. Egyéb, a honlappal kapcsolatban gyűjtött adatokat 60 napig kezeljük.

A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: a honlap funkcionalitásának és hozzáférhetőségének csökkenése.

A honlaphasználat adatkezelés céljai:

11.1. Hozzáférési adatok rögzítése

Adatkezelő minden olyan szerverhez való hozzáférésről adatokat gyűjt, amelyeken ez a szolgáltatás szerepel (úgynevezett szerver log file-ok). A hozzáférési adatokhoz tartozik a megnyitott weblap, fájl neve, a megnyitás dátuma és időpontja, az átvitt adatmennyiség, a sikeres megnyitásról való jelentés, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, a referer URL (az előzőleg látogatott oldal), az IP cím és a kérelmező szolgáltató.

Adatkezelő a naplózási adatokat a felhasználó személyéhez vagy egyéb profil készítéshez való hozzárendelés nélkül csak statisztikai kiértékelésekhez használja az online ajánlatok működtetése, biztonsága és optimalizálása céljából.

11.2. Google Analytics

Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc („Google“) webes elemző asszisztensét használja. A Google cookie-kat használ. A cookie által létrehozott információkat a Google az online ajánlat felhasználó általi használatáról rendszerint egy USA-ban lévő szerverére továbbítja, és ott tárolja.

A Google ezeket az információkat az Adatkezelő megbízásából használja, hogy kiértékelje az online ajánlat felhasználó általi használatát, hogy riportokat állítson össze az online ajánlaton belüli tevékenységekről, és hogy további, az online ajánlat használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat végezzen Adatkezelő részére.

Eközben a feldolgozott adatokból álnéven felhasználói profilok készülnek.

Adatkezelő a Google Analytics-et csak aktivált IP anonimizálással használja. Ez azt jelenti, hogy a Google az IP címet lerövidíti az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről kötött egyezmény szerződéskötő államain belül. Az IP címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyik USA-ban lévő szerverére, és ott lerövidítik azt.

A Google a felhasználó böngészője által továbbított IP címet nem vonja össze Google adatokkal. Érintett a cookie-k mentését a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; ezenfelül a cookie-kon keresztül létrehozott és az online ajánlat használatára vonatkozó adatok Google-nak történő rögzítését, valamint a Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető browser plugin-t: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

További információk a Google általi, reklám célokra való adathasználatról a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google weblapjain találhatók: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („A Google általi adathasználat, amikor Ön weblapokat vagy a partnereink alkalmazásait használja“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklám célokra való adathasználat“), http://www.google.de/settings/ads („Információk kezelése, amelyeket a Google arra használ, hogy Önnek reklámokat jelenítsen meg“) és http://www.google.com/ads/preferences („Ön határozza meg, hogy a Google mely reklámokat mutassa meg Önnek“).

11.3. Google-Re/Marketing szolgáltatások

Adatkezelő a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) marketing és remarketing szolgáltatásait (röviden: „Google marketing szolgáltatások“) használja.

A Google marketing szolgáltatások lehetővé teszik Adatkezelő számára, hogy reklámhirdetések célzottabban jelenjenek meg a weblaphoz és a weblapon, hogy Adatkezelő a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket kínáljon, amelyek megfelelnek az ő érdeklődésüknek. Ha a felhasználónak pl. olyan termékek jelennek meg, amelyek iránt más weblapokon már érdeklődött, akkor azt „remarketingnek“ nevezik. Ezekre a célokra az Adatkezelő weblapjának vagy mások weblapjának megnyitásakor, amelyeken a Google marketing szolgáltatások aktívak, a Google közvetlenül végrehajt egy Google kódot, és a weblaphoz ún. (re)marketing tag-eket (láthatatlan grafikák vagy kód, ezeket „Web Beacons“-nek is hívják) bevonnak. Ezek segítségével a felhasználó készülékén egyéni cookie, azaz egy kis fájl tárolódik (a cookie-k helyett hasonló technológiák is használhatók). A cookie-kat különböző domain-ek küldhetik, többek között a google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com. Ebben a fájlban megadásra kerül, hogy a felhasználó mely weblapokat látogatta meg, mely tartalmak iránt érdeklődött, és mely ajánlatokra kattintott rá, továbbá műszaki információk a böngészőről és az operációs rendszerről, hivatkozó weblapok, a látogatás időtartama, valamint további adatok az online ajánlat használatához. A felhasználó IP-címét is rögzítik, a Google Analytics keretén belül a Google az IP címet lerövidíti az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről kötött egyezmény szerződéskötő államain belül, és csak kivételes esetekben továbbítják teljes hosszában a Google egyik USA-ban lévő szerverére, és ott lerövidítik azt. Az IP-címet nem kapcsolják össze a felhasználó adataival a Google más ajánlatain belül. A fent nevezett információkat más forrásokból származó hasonló információkkal össze lehet kapcsolni. Ha a felhasználó azután más weboldalakat is felkeres, akkor az érdeklődési köreinek megfelelően hozzá igazított hirdetések jelenhetnek meg.

A felhasználó adatait a Google marketing szolgáltatások keretében álnéven dolgozzák fel. Azaz a Google nem tárolja és nem gyűjti össze a felhasználó nevét vagy e-mail címét, hanem az álnév alatti felhasználói profilon belül a releváns adatokat a cookie-ra vonatkoztatva dolgozza fel. Azaz a Google szempontjából a hirdetéseket nem konkrétan azonosított személy számára kezelik és jelenítik meg, hanem a cookie tulajdonosának, függetlenül attól, hogy ki ennek a cookie-nak a tulajdonosa. Ez nem érvényes, ha egy felhasználó a Google-nek kifejezetten engedélyezte, hogy az adatait ezen álnevesítés nélkül dolgozza fel. A „DoubleClick“ által a felhasználóról gyűjtött információkat továbbítják a Google-nek, és az USA-ban lévő Google szerveren tárolják.

Az Adatkezelő által használt Google marketing szolgáltatásokhoz tartozik többek közt a „Google AdWords“ online reklám program. A Google AdWords esetén minden AdWords ügyfél másik „Conversion-Cookie“-t kap. A cookie-k az AdWords ügyfelek weblapjain keresztül nem követhetők. A cookie segítségével szerzett információk arra szolgálnak, hogy Conversion statisztikákat hozzanak létre az AdWords ügyfeleknek, akik a Conversion-Tracking mellett döntöttek. Az AdWords ügyfelek megtudják azon felhasználók teljes számát, akik a hirdetésre kattintottak, és akiket egy Conversion-Tracking-Tag-gel (konverziókövető kód) ellátott oldalra irányítottak, de nem kapnak olyan információkat, amelyekkel a felhasználók személyesen azonosíthatók.

Adatkezelő a „DoubleClick“ Google marketing szolgáltatás alapján harmadik felek reklámhirdetéseit vonja be. A DoubleClick olyan cookie-kat használ, amellyel a Google és a partner weblapjai hirdetéseket a felhasználók látogatásai alapján tud bevonni erre a weblapra, illetve más weblapokra az interneten.

Adatkezelő bevonja az „AdSense“ Google marketing szolgáltatás alapján harmadik felek reklámhirdetéseit is. Az AdSense olyan cookie-kat használ, amellyel a Google és a partner weblapjai hirdetéseket a felhasználók látogatásai alapján tud bevonni erre a weblapra, illetve más weblapokra az interneten.

Egy további, Adatkezelő által használt Google marketing szolgáltatás a „Google Tag Manager“, amelynek segítségével további Google elemző és marketing szolgáltatások vonhatók be a weblapunkba (pl. „AdWords“, „DoubleClick“ vagy „Google Analytics“).

A Google általi, marketing célokra szolgáló adathasználatra vonatkozó további információk a https://www.google.com/policies/technologies/ads áttekintő oldalon, a Google adatvédelmi nyilatkozata pedig a https://www.google.com/policies/privacy oldalon tölthető le.

Ha az Érintett tiltakozni szeretne a Google marketing szolgáltatások általi rögzítés ellen, akkor használhatja a Google által biztosított beállítási és opt-out (letiltási) lehetőségeket: http://www.google.com/ads/preferences.

11.4. Facebook bővítményei

Az Adatkezelő online ajánlata a facebook.com közösségi oldal bővítményeit („plugins“) használja, amelyet a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“) üzemeltet. A bővítmények a Facebook logók egyikén felismerhetők (kék keretben fehér „f“, a „Like“, „tetszik“ vagy „felfelé mutató hüvelykujj“ jel), vagy a „Facebook Social Plugin“ (Facebook közösségi oldal bővítménye) kiegészítéssel vannak megjelölve. A Facebook közösségi oldal bővítmények listája és kinézete itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ha a felhasználó ezen online ajánlat egy olyan funkcióját nyitja meg, amely ilyen bővítményt tartalmaz, akkor a készüléke közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook szerverével. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül továbbítja a felhasználó készülékének, és innen vonják be az online ajánlatot. Eközben a feldolgozott adatokból felhasználói profilok készülnek. Ezért Adatkezelő nem tudja befolyásolni az adatok terjedelmét, amelyeket a Facebook a bővítmény segítségével gyűjt össze, és a felhasználókat a tudásszintünknek megfelelően tájékoztatja.

A bővítmények bevonásával a Facebook információt kap arról, hogy egy felhasználó megnyitotta az online ajánlat megfelelő oldalát. Ha a felhasználó bejelentkezett a Facebookra, akkor a Facebook hozzá tudja rendelni a látogatást a Facebook fiókhoz. Ha a felhasználó interakciót folytat a bővítményekkel, például megnyomja a Like (tetszik) gombot, vagy megjegyzést ír, akkor a megfelelő információ a készülékéről közvetlenül továbbítódik a Facebooknak, és ezt ott tárolják. Ha a felhasználónak nincs Facebook profilja, akkor ennek ellenére fennáll a lehetősége, hogy a Facebook az IP-címét megtudja, és tárolja. A Facebook szerint Németországban csak névtelen IP-címeket tárolnak.

Az adatgyűjtés célja és terjedelme, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozása és használata, illetve az erre vonatkozó jogok és beállítási lehetőségek a felhasználó magánszférájának védelme érdekében a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ha a felhasználónak van Facebook profilja, és nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön róla ezen az online ajánlaton keresztül, és hogy összekapcsolja a Facebooknál tárolt tagsági adataival, akkor az Adatkezelő online ajánlatának használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról, és törölnie kell a cookie-kat. Az adatok reklámcélú használatának további beállításai és tiltása a Facebook fiók beállításaiban lehetséges: https://www.facebook.com/settings?tab=ads vagy a http://www.aboutads.info/choices/ US amerikai weblapon vagy a http://www.youronlinechoices.com/ EU weblapon keresztül kezelhető. A beállítások a platformtól függetlenül történnek, azaz minden készülék, például az asztali számítógép vagy a mobil készülékek is átveszik őket.

11.6. Facebook remarketing

Az  Adatkezelő online ajánlatán belül a Facebook közösségi hálón ún. „Facebook-képpontok“ kerülnek használatra, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ill. ha az Érintett felhasználó az EU-ban él, akkor a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland üzemeltet („Facebook“). A Facebook-képpontok segítségével a Facebook számára lehetővé válik, hogy az Adatkezelő ajánlatának látogatóit célcsoportként határozza meg hirdetések, ún. „Facebook-Ads“ bemutatásához. Ennek megfelelően a Facebook-képpontokat Adatkezelő arra használja, hogy a bevont Facebook-Ads-ok révén csak olyan Facebook felhasználók jelenjenek meg, akik valóban érdeklődést mutattak az Adatkezelő internetes ajánlata iránt. Ez azt jelenti, hogy a Facebook-képpontok segítségével Adatkezelő célja azt biztosítani, hogy a Facebook-Ads-ok a felhasználó potenciális érdeklődésének megfeleljenek, és ne keltsék zaklatás érzetét. Adatkezelő a Facebook-képpontok segítségével a Facebook hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokból nyomon tudja követni, mivel Adatkezelő látja, hogy a felhasználót a Facebook hirdetésre való kattintás után átirányították-e a az Adatkezelő weboldalára.

A Facebook a Facebook-képpontokat az Adatkezelő weblapjának megnyitásakor közvetlenül bevonja, és az Érintett készülékén ún. cookie-t, azaz kis fájlt ment el.  Ha az Érintett ezt követően bejelentkezik a Facebookon, vagy bejelentkezve használja a Facebookot, akkor az Adatkezelő ajánlata a felhasználó látogatása megjegyzésre kerül az Érintett profiljában. Az Érintettről gyűjtött adatok az Adatkezelő számára névtelenek, tehát Adatkezelő nem tud következtetni a felhasználó személyazonosságára. A Facebook tárolja és feldolgozza az adatokat, így azok a mindenkori felhasználói fiókhoz kapcsolhatók. A Facebook az adatokat a Facebook adatfeldolgozási irányelve keretében dolgozza fel. Ennek megfelelően Érintett további információkat a remarketing képpontok működéséről és általánosságban a Facebook-Ads bemutatásáról a Facebook adatfeldolgozási irányelvében talál: https://www.facebook.com/policy.php.

Érintett tiltakozhat az adatainak a Facebook-képpontok általi rögzítése és a Facebook-Ads bemutatásához való felhasználása ellen, a meg a Facebook által létrehozott oldal megnyitásával:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads, vagy tiltakozhat a http://www.aboutads.info/choices/ US amerikai weblapon vagy a http://www.youronlinechoices.com/ EU weblapon keresztül. A beállítások a platformtól függetlenül történnek, azaz minden készülék, például az asztali számítógép vagy a mobil készülékek is átveszik őket.

11.7. Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmának bevonása

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő online ajánlatán belül harmadik fél tartalmai vagy szolgáltatásai kerülnek bevonásra, például térképek vagy más oldalak betűtípusai. Harmadik fél tartalmainak vagy szolgáltatásainak bevonásának mindig feltétele, hogy a harmadik fél a felhasználó IP-címét ismerje, mivel az IP-cím nélkül a tartalmakat nem tudja elküldeni a felhasználó böngészőjébe. Az IP-cím így a tartalmak bemutatásához szükséges. Továbbá harmadik tartalmak szolgáltatói saját cookie-kat használhatnak, és a felhasználók adatait saját célokra feldolgozhatják. Eközben a feldolgozott adatokból felhasználói profilok készülnek. Ezeket a tartalmakat Adatkezelő minimális adatokkal használja, valamint az adatbiztonságra tekintettel megbízható harmadik szolgáltatót választ.

Adatkezelő az alábbi harmadik szolgáltatókat vonja be, mely szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatai az alábbi hivatkozásokon találhatók meg:

– A Google, Inc. külső betűtípusai https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). A Google Fonts bekapcsolása a Google szerver megnyitáváal történik (rendszerint az USA-ban). Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out (letiltás): https://www.google.com/settings/ads/.

– A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA harmadik szolgáltató „Google Maps“ szolgáltatásának térképei. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out (letiltás): https://www.google.com/settings/ads/.

– A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA harmadik szolgáltató „YouTube“ platformjának videói. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

 

V. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

 

1. Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

 • hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV és az OEP felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
 • kontaktszemély adatok kiadása: a szerződések teljesítéséből fakadóan szükséges lehet az ügyfelekkel, partnerekkel, egyéb személyekkel való kapcsolattartás. Erre tekintettel az Adatkezelő jogosulttá válhat harmadik személyek részére az Érintett céges elérhetőségi adatait (elsődlegesen: név, céges e-mail cím, céges telefonszám, beosztás) kiadni. Ilyen esetekben az alapszerződés rendelkezik arról, hogy az adatok milyen harmadik személy részére kerülnek továbbításra.
 • Természetes Szerződő Fél Alapadatainak átadása: Adatkezelő termékei kiszállítása érdekében kezeli a Természetes Szerződő Fél Alapadatait (különösen: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás) és ezen adatokat továbbítja a vele szerződéses jogviszonyban álló futár- és szállítmányozó cégek – illetve ezen cégek megbízásából eljáró személyek – részére. Ezen futárcégek közé tartoznak különösen: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (cégjegyzékszáma: 13-09-111755; székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) valamint CE-EX Ezres Futárposta Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-733264; székhelye: 1068 Budapest, Szófia utca 24. 1. em. 11.).
 • anyavállalat részére történő adattovábbítás: Adatkezelő bizonyos adatokat (különösen: Szerződéses Partnerek és Természetes Személyek kapcsolattartói adatai) továbbít anyavállalata, az Alphaset Handelsges.m.b.H. (Moritz Dreger-Gasse 18. A-1210 Wien Ausztria) részére a szerződések megfelelő teljesítése céljából.

A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.

3. Adatok fizikai tárolása

Az adatok kezelése és feldolgozása részben Magyarországon és Ausztriában található szerveren, részben a tsync.net (Svájc) felhőben történik.

Harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Amennyiben nincs olyan kielégítő mértékű adatvédelmi törvény vagy előírás abban az országban, ahová az Adatkezelő a Személyes adatokat továbbítja, az Adatkezelő maga, vagy a cégcsoport más tagján keresztül biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokat az adatok védelmére. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

Az adatvédelmi biztonsági mentés tárolása a weblap kiszolgáló szerverén és a tsync.net-en történik.

4. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz, ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

 

VI. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

VII. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;
 2. Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
 3. Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
  • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
  • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
  • az adatkezelés jogellenes
  • jogi kötelezettség előírja a törlést
  • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
 6. Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
 7. Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
 8. visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az info@alphaset.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1097 Budapest, Gubacsi út 6. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (info@alphaset.hu e-mail címen, vagy a 1097 Budapest, Gubacsi út 6. szám alatti levélcímen). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

 

***